เนื่องจากปัจจุบัน ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้ถูกปรับเปลี่ยนหน่วยงาน เป็น


               สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย
               ส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข
               สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

จึงเปลี่ยน URL เว็บไซต์จากเดิมคือ http://www.thaicasemix.com เปลี่ยนเป็น http://www.tcmc.or.th


เข้าสู่เว็บไซต์ใหม่